कोल्ड रूम (Cold Room) स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावहरू छनोट सम्बन्धी सूचना