विवरणमितिशाखाफाइल
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । - मातहतका सबै कार्यालयहरु ।२०७६/०७/०७प्रशासनडाउनलोड
सवारी साधनको प्रयोग सम्वन्धमा । - मातहतका सबै कार्यालयहरु ।२०७६।०६।१५कर्मचारी प्रशासनडाउनलोड
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने बारे अत्यन्त जरुरी परिपत्र । मातहतका सबै २०७६।०६।१०कर्मचारी प्रशासनडाउनलोड