यस मन्त्रालयको आ.व. ०७५।०७६ को स्वीकृत”उत्पादनमूलक सहकारी सङ्घ/संस्था प्रबर्द्धन/सहयोग कार्यक्रम” र “चक्लाबन्दीमा आधारित सहकारी/सामुहिक खेती प्रबर्द्धन सहयोग” कार्यक्रमअनुसार बीउपुँजी वा पुँजीगत अनुदान प्रदान गरिने भएकाले त्यस्तो अनुदान प्राप्तगर्न चाहने गण्डकी प्रदेशभित्रका सहकारी सङ्घसंस्थाहरूले “सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदानगर्ने कार्यविधि, २०७५” को अधीनमा रही आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न मिति २०७५।०९।०४ मा अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३० दिने सूचना प्रकाशन गरिएकोमा न्यून संख्यामा मात्र आयोजना प्रस्तावहरु पेश हुन आएकोले पुन: १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।