सुझाब तथा गुनासो लेखि पठाउन तलको फारम भर्नुहोस् । तपाईको जानकारी गोप्य राखिनेछ ।


तपाईको गुनासोको कारबाही सम्बधि जानकारी इमेल मार्फत गरिने हुदा इमेल आइ.डी. सहि राखिदिनु होला ।