कोल्ड स्टोर स्थापनाका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्ध पून: प्रकाशित सूचना