आवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

(दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७५/१०/२4)

यस मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आ.व. २०७५।७६ मा सञ्चालन गरिने साझेदारीमा कोल्ड स्टोर/ चिस्यान केन्द्र/ कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रमको लागि रितपूर्वक आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि मिति २०७५/९/६ गते प्रकाशित सूचना अनुसार पर्याप्त आवेदन पेश नभएकाले उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र्इच्छुक कृषक उद्यमी, फार्म, कम्पनी, समुह तथा सहकारीले यो सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र रितपूर्वकको निवेदन पेश गर्न यो सूचना पूनः प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकरी गराईन्छ ।

थप जानकारीका लागि  सम्पर्क:

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश  र मातहतका निकायहरु

Email- molmacprovince4@gmail.com

Website – molmac.p4.gov.np, 

फोन नं ०६१-४६७७०८, ०६१-४६३०८०