सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखामा यहाँलाइ हार्दिक स्वागत छ ।