(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।१०।२4)

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न, उत्पादित कृषि वस्तुहरूलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गरी गुणस्तर कायम राख्न, कृषिवस्तुको बिक्री वितरणमा बिचौलियाको उपस्थिति कम गर्न र उचित मूल्यका लागि कृषि बजार निर्माण कार्यलार्इ प्राथमिकतामा राखी गण्डकी प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा १ तह १ हाटबजार र सबै स्थानीय तहको वार्डहरूमा १ वार्ड १ कृषि उपज संकलन केन्द्र अधिकतम ८५ (पचासी) प्रतिशत अनुदानमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेकोले देहायका शर्तहरूको अधिनमा रहि कृषि बजार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहने र्इच्छुक कृषक समूह, कृषि सहकारी, गैर÷सरकारी संस्था, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, स्थानीय तहबाट प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिन भित्र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को अनुसूची ४ बमोजिमका कागजातहरू संलग्न राखी प्रस्ताव पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचना संग सम्बन्धित अनुसूची यस मन्त्रालयको website: https://molmac.p4.gov.np/ बाट Download गर्न सकिनेछ ।

शर्तहरूः

  • एक आवेदकले एक भन्दा बढी स्थानको लागि एकै खाले प्रस्ताव पेश गर्न पार्इने छैन ।
  • कृषि बजार केन्द्र निर्माणको लागि आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल र प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधारहरू स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को दफा ४ बमोजिम हुनेछ ।
  • अनुदान अनुसार संचालन हुने कार्यको निर्माण अवधि सो को क्षमता र प्रकृति अनुसार बढीमा २ (दुर्इ) वर्षको हुनेछ ।
  • आवेदकको स्वामित्वमा पर्याप्त जग्गा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि वा प्रचलित नियम बमोजिम सामान्यतया २० बर्ष लिजमा लिएको र कृषि बजार प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने लिखित कागज हुनु पर्नेछ।
  • कार्यक्रम संचालन हुने स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन तथा शुलभ पहुँच भएको हुनु पर्नेछ ।
  • आवेदकले आफ्नो तर्फबाट कम्तिमा १५ (पन्ध्र) प्रतिशत लगानी गर्नु पर्नेछ र यसका लागि आवेदकले व्यहोर्ने लगानी सम्बन्धमा सम्बन्धित बैङ्कबाट यस सूचनाको मिति पछि जारी भएको Letter of Intent पेश गर्नुपर्नेछ । सो १५ प्रतिशत लगानीको हिस्सामा आवेदकको जग्गा र अन्य चालु खर्च समाबेश हुने छैन ।
  • निर्माण गरिने संरचना बहुतले संरचना भएमा माटो जाँचको आधारमा Foundation design गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
  • प्रस्तावको मूल्याकंन गर्दा नेपाल सरकारको अनुदान रकम कम माग गरी आवेदकले आफ्नो तर्फबाट १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्ने आशय पेश भएको वा स्थानीय तहको लागत सहभागीता देखिने प्रस्तावलार्इ प्राथमिकता दिइनेछ ।
  • स्थानीय तह बाहेक अन्य आवेदकको हकमा, कृषि बजार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति र सिफारिस पत्र आवेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ।
  • अन्य शर्त तथा व्यहोराहरू यस मन्त्रालयबाट तयार गरिएका उपरोक्त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्यविधि बमोजिम हुनेछन् । यस कार्यविधिमा स्पष्ट नभएका कुराहरू प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछन् ।

थप जानकारीका लागि  सम्पर्क:

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश  र मातहतका निकायहरु

Email- molmacprovince4@gmail.com

Website – molmac.p4.gov.np, 

फोन नं ०६१-४६७७०८, ०६१-४६३०८०