कृषि प्राविधिक सेवा करार पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

मितिः २०७५।११।१० यस मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमको लागि कृषि प्राविधिक सेवा करार पदमा मिति २०७५।९।१२ गते प्रकाशित भएको सूचना बमोजिम आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको मिति२०७५।१०।२३ देखि २०७५।१०।२६ गते सम्म सञ्चालन भएको अन्तर्वार्ताबाट देहाय बमोजिमका उम्मेदवार छनौट गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ। साथै सफल भएका उम्मेदवारहरुले मिति २०७५।११।१५ गते देखि २२ गते सम्म एक एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र सक्कल कागजात सहित मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। तोकिएको समयावधि भित्र सम्पर्क राख्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई छनौट गरिने समेत जानकारी गराईन्छ। क्र.स. दर्ता नं. नाम ठेगाना १ ११३१ नितिका भुषाल फलेवास – ७ पुरा पढ्नुहोस ।

कृषि प्राविधिक सेवा करार पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

मितिः २०७५।११।१०य कृषि प्राविधिक सेवा करार पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना यस मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमको लागि कृषि प्राविधिक सेवा करार पदमा मिति २०७५।९।१२ गते प्रकाशित भएको सूचना बमोजिम आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको मिति२०७५।१०।२३ देखि २०७५।१०।२६ गते सम्म सञ्चालन भएको अन्तर्वार्ताबाट देहाय बमोजिमका उम्मेदवार छनौट गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ। साथै सफल भएका उम्मेदवारहरुले मिति २०७५।११।१५ गते देखि २२ गते सम्म एक एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र सक्कल कागजात सहित मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। तोकिएको समयावधि भित्र सम्पर्क राख्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई छनौट गरिने समेत जानकारी गराईन्छ। क्र.स. दर्ता नं. पुरा पढ्नुहोस ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापनाका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।१०।२4) कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न, उत्पादित कृषि वस्तुहरूलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गरी गुणस्तर कायम राख्न, कृषिवस्तुको बिक्री वितरणमा बिचौलियाको उपस्थिति कम गर्न र उचित मूल्यका लागि कृषि बजार निर्माण कार्यलार्इ प्राथमिकतामा राखी गण्डकी प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा १ तह १ हाटबजार र सबै स्थानीय तहको वार्डहरूमा १ वार्ड १ कृषि उपज संकलन केन्द्र अधिकतम ८५ (पचासी) प्रतिशत अनुदानमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेकोले देहायका शर्तहरूको अधिनमा रहि कृषि बजार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहने र्इच्छुक कृषक समूह, कृषि सहकारी, गैर÷सरकारी संस्था, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, स्थानीय तहबाट प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० पुरा पढ्नुहोस ।

म्याद थप सम्बन्धि सूचना (साझेदारीमा कोल्ड स्टोर चिस्यान केन्द्र कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम )

    आवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७५/१०/२4) यस मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आ.व. २०७५।७६ मा सञ्चालन गरिने साझेदारीमा कोल्ड स्टोर/ चिस्यान केन्द्र/ कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रमको लागि रितपूर्वक आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि मिति २०७५/९/६ गते प्रकाशित सूचना अनुसार पर्याप्त आवेदन पेश नभएकाले उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र्इच्छुक कृषक उद्यमी, फार्म, कम्पनी, समुह तथा सहकारीले यो सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र रितपूर्वकको निवेदन पेश गर्न यो सूचना पूनः प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकरी गराईन्छ । थप जानकारीका लागि  सम्पर्क: भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश  र मातहतका निकायहरु Email- molmacprovince4@gmail.com Website – molmac.p4.gov.np,  पुरा पढ्नुहोस ।